Na temelju članka 13. i 27. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, br. 74/14), članka 14. i 19. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15) i članka 27. Statuta Kluba daljinskog plivanja „Donat“ – Zadar od 09.06.2007. godine, na sjednici Skupštine održanoj dana 29.09.2015. godine, d o n e s e n j e

S T A T U T
KLUBA DALJINSKOG PLIVANJA „DONAT“ - ZADAR
OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Statutom utvrđuje se: naziv i sjedište Kluba daljinskog plivanja “Donat” - Zadar (u nastavku teksta: Klub); zastupanje; izgled pečata; ciljevi; područje djelovanja sukladno ciljevima; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi; ostvarivanje javnosti rada Kluba, uvjeti i način učlanjivanja i prestanak članstva, prava, obveze i stegovna odgovornost članova; unutarnji ustroj Kluba; tijela Kluba; njihov sastav, ovlasti, način odlučivanja, uvjeti i način izbora i opoziva, trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora Kluba; prestanak postojanja Kluba; imovina i raspolaganje s mogućom dobiti, način stjecanja imovine te postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Kluba; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba.

Članak 2.
Klub je neprofitna sportska udruga u kojoj se udružuju građani radi zaštite i promicanja osobnih i zajedničkih interesa u oblasti sporta bez namjere stjecanja dobiti za članove ili treće osobe.

Članak 3.
Puni naziv sportskog Kluba ja: KLUB DALJINSKOG PLIVANJA “DONAT” – ZADAR
Skraćeni naziv Kluba je: KDP “DONAT” - ZADAR
Sjedište Kluba je u Zadru
Klub djeluje na području Zadarske županije.
Klub ima svojstvo pravne osobe.
Klub se upisuje u Registar udruga Republike Hrvatske i Registar sportskih djelatnosti pri Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji.

Članak 4.
Klub zastupa predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti, odnosno spriječenosti član Izvršnog odbora kojeg ovlasti predsjednik Predsjednik je ovlašten poduzimati radnje u skladu s programom rada Kluba, Statuta i na osnovu odluka Skupštine i Izvršnog odbora sukladno zakonu. Zastupanje je samostalno, pojedinačno i ograničeno.

Članak 5.
Klub ima pečat okruglog oblika promjera 25 mm s obodno ispisanim punim nazivom Kluba: Klub daljinskog plivanja “Donat” – Zadar.
Za čuvanje i upotrebu pečata odgovoran je predsjednik Kluba.

Članak 6.
Klub se može učlaniti u Hrvatski savez daljinskog plivanja, Savez sportskih udruga Zadarske županije i druge udruge ako se time doprinosi postizanju ciljeva njegova djelovanja. Klub može surađivati i učlanjivati se u slične asocijacije i udruge u zemlji i inozemstvu.

Članak 7.
Rad Kluba je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova Kluba i putem sredstava javnog informiranja. Članovi se o radu Kluba obavještavaju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Kluba.
Predstavnici medija mogu prisutvovati sjednicama tijela upravljanja Kluba i izvještavati javnost o radu tih tijela i Kluba osim u slučaju kada Izvršni odbor u opravdanim slučajevima donese odluku o isključenju javnosti.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada, Klub može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima o javnom informiranju, a odluku o izdavanju glasila donosi Skupština.
Klub po potrebi izdaje i druga sredstva javnog informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.
Svi članovi Kluba imaju pravo sudjelovati u radu Kluba, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje ta tijela donose.

PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA, CILJEVI I DJELATNOSTI

Članak 8.
Klub djeluje sukladno ciljevima na području sporta u oblasti (dopuniti sukladno klasifikaciji NN 4/15 i nomenklaturi HOO)
Cilj Kluba je poticanje, razvijanje i unapređivanje daljinskog plivanja na području Grada Zadra i Zadarske županije i razvitak odgojnih, moralnih, etičkih i sportskih vrijednosti kod svojih članova bavljenjem sportom.
Ostvarivanje cilja iz prethodnog stavka ovog članka Klub ostvaruje slijedećim djelatnostima:
- okupljanje djece, mladeži i drugih osoba koje se žele baviti daljinskim plivanjem,
- sudjelovanje u sportskom natjecanju u daljinskom plivanju,
- provođenje sportske obuke i sportske pripreme članova u daljinskom plivanju,
- poticanje stručnog usavršavanja sportaša, trenera i drugih osoba od značaja za djelovanje Kluba,
- suradnja s drugim sportskim udrugama koje podržavaju ciljeve udruge,
- poticanje mladih da se bave sportom,
- upravljanje i održavanje sportskih građevina sukladno Statutu i zakonu;
- obavljanje i drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih ovim Statutom sukladno zakonu.

Članak 9.
Gospodarske djelatnosti udruga može obavljati pored djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom, ali ih ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe. Ako u obavljanju gospodarske djelatnosti udruga ostvari višak prihoda nad rashodima, on se mora sukladno Statutu udruge koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom. Za obavljanje gospodarskih djelatnosti za koje posebni propisi ne dopuštaju da iste obavlja udruga, ali nisu zabranjene, a u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom, Udruga mora osnovati trgovačko društvo ili drugi gospodarski subjekt, sukladno propisima kojima se uređuje njihovo osnivanje, te će kroz taj gospodarski subjekt obavljati gospodarsku djelatnost nakon zadovoljavanja posebnih zakonskih propisa.

ČLANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST ČLANOVA

Članak 10.
Članom Kluba može postati svaka fizička i pravna osoba sukladno Statutu i zakonu koja je zainteresirana za rad u Klubu i koja prihvaća odredbe ovog Statuta. Članstvu u Klubu pravne osobe ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Osobe bez poslovne sposobnosti mogu postati članovi Udruge, za koju pristupnicu potpisuje skrbnik. Za osobu mlađu od 14 godina pisanu izjavu o učlanjivanju daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Osobe bez poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu Kluba bez prava odlučivanja. Članstvo u Klubu može biti redovito i počasno. U Klubu se vodi popis članova za koji je zadužen tajnik Kluba. Popis članova se vodi u elektroničkom obliku ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, kategoriji članstva te datumu prestanka članstva u Klubu. Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 11.
Redovitim članom Kluba mogu postati fizičke osobe u sustavu sporta određene Zakonom o sportu i druge osobe od značaja za djelovanje Kluba prema odredbama ovog Statuta. Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom Kluba podnosi zahtjev za prijem u članstvo Izvršnom odboru koji donosi odluku o prijemu u članstvo. Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Kluba, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Kluba. Članom Kluba postaje se upisom u popis članova Kluba. U popis članova upisuje se osoba za koju je Izvršni odbor donio odluku o prijemu u članstvo i koja je uplatila članarinu. Redoviti članovi Kluba plaćaju godišnju članarinu. Odluku o visini članarine i način njenog plaćanja odlučuje i određuje Izvršni odbor.

Članak 12.
Počasnim članom Kluba može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva Kluba. Odluku o prijamu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.

Članak 13.
Prava i obveze članova jesu:
- da biraju i budu birani u tijela Kluba,
- da budu obaviješteni o radu Kluba i njenih tijela te o materijalno-financijskom poslovanju,
- da aktivno sudjeluju u izvršavanju ciljeva Kluba i doprinose ostvarivanju njenih djelatnosti,
- da daju prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Kluba i njenih tijela,
- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Kluba,
- da redovito plaćaju godišnju članarinu,
- da čuvaju i podižu ugled Kluba,
- da sudjeluju u sportskim pripremama, natjecanjima i drugim aktivnostima u organizaciji Kluba,
- da se zalažu za sportske uspjehe, interese i ugled Kluba,
- da se osobno sportsko osposobljavaju i usavršavaju.

Članak 14.
Član Kluba koji je sportaš i sudjeluje u pripremama i sportskim natjecanjima ima pravo na korištenje sportskih građevina, usluga, stručnog rada, naknadu za putne troškove, naknadu za troškove smještaja i prehranu u vrijeme natjecanja i priprema, naknadu za pojačanu prehranu i nagrade za sportska ostvarivanja sukladno propisu i ovom Statutu.

Članak 15.
Članovi Kluba stegovno odgovaraju ukoliko povrijede svoje članske dužnosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Kluba. Povrede članskih dužnosti utvrđuje, stegovni postupak provodi i mjere izriče Stegovna komisija. Prijavu za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti svaki član ili tijelo Kluba. U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih dužnost, težina povrede i šteta nastala Klubu.

Članak 16.
Članove Stegovne komisije imenuje Skupština u svakom pojedinom slučaju, a sastoji se od predsjednika i dva člana.
Članovi Stegovne komisije ne mogu biti članovi drugog tijela Kluba.
Stegovna komisija za povrede dužnosti članu može izreći stegovne mjere;
- opomenu
- uskrata prava u radu Kluba na određeno vrijeme ( do 12 mjeseci)
- suspenzija sa dužnosti u tijelima Kluba do 12 mjeseci
- isključenje iz članstva Kluba.

Članak 17.
Opomena je najblaža stegovna mjera, koje se izriče ako član:
- teže povrijedi Statut i odredbe općih akata Kluba,
- svojim djelovanjem nanese težu štetu interesima i ugledu Kluba
- ne provodi odluke Skupštine i zaključke tijela Kluba i djeluje protivno njima;
- ne ispunjava preuzete ili ugovorene financijske i druge obveze;
- nakon upozorena ne uskladi svoje ponašanje s aktima i odlukama Kluba

Članak 18.
Odluka o izricanju opomene obvezno sadrži:
- popis nedostataka u radu člana s razlozima zbog kojih je opomena izrečena,
- utvrđenu odgovornost i što član treba poduzeti,
- rok u kojem član ima poduzeti korake iz točke 2. i o tome izvijestiti stegovnu komisiju.

Članak 19.
Uskrata prava sudjelovanja u radu Kluba izriče se članu koji nakon izricanja opomene iz razloga propisanih člankom 17. ovog Statuta ne ukloni nedostatke i ne prekine ponašanje zbog kojeg je opomenut i ugrozi ostvarivanje programa Kluba.
Uskrata prava sudjelovanje u radu Kluba traje dok član ne otkloni nedostatke ili ne ispuni obveze zbog čijeg je nepoštivanja izrečena, a najdulje jednu godinu.

Članak 20.
Suspenzija podrazumijeva uskratu prava sudjelovanja u odlučivanju tijela Kluba, te u programima i manifestacijama koje priprema i izvodi Klub ili drugi priređivači za koje Klub odabire sudionike.

Članak 21.
Isključenje iz članstva najteža je i krajnja stegovna mjera koja se članu može izreći zbog:
- trajnijeg djelovanja protivno odredbama Statuta, drugih akata i programa Kluba
- nanošenja teške štete interesima i ugledu Kluba,
- nanošenja materijale štete Klubu i njezinim članovima.

Članak 22.
Izricanju stegovnih mjera može prethoditi upućivanje pisanog upozorenja članu. Stegovna komisija odluke donosi većinom glasova svih članova tajnim glasovanjem. Prije izricanja mjera članu Kluba mora se omogućiti davanje svog iskaza i obrana. Izrečena mjera dostavlja se članu u pismenoj formi na koju isti ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od dana prijema.
Član kojem je izrečena jedna od stegovnih mjera ima pravo žalbe Skupštini Kluba. Žalba se podnosi u roku od 15 dana po primitku odluke, a Skupština se o njoj mora očitovati na prvoj redovnoj ili izvanrednoj sjednici, ali najkasnije 30 dana od zaprimanja žalbe.

Članak 23.
Članstvo u Klubu prestaje:
- prestankom postojanja Kluba,
- pismenom izjavom o istupanju iz članstva,
- isključenjem zbog nepridržavanja ili narušavanja statutarnih normi ili kada član svojim činom šteti ugledu Kluba ili člana ili na drugi način grubo narušava interese Kluba ili člana.
- smrću člana.

Članak 24.
Član Kluba može biti isključen ako prekrši odredbe statuta ili ugrozi interese Kluba ili prouzroči ozbiljnu štetu Klubu i njenim članovima, ili ne plati godišnju članarinu do isteka tekuće godine. Odluku o isključenju donosi Izvršni odbor. Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku 30 dana od dana dostave odluke. Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 60 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine je konačna.

TIJELA KLUBA

Članak 25.
Tijela Kluba jesu:
Skupština
Izvršni odbor
Predsjednik Kluba
Nadzorni odbor
Likvidator

Članovi Izvršnog i Nadzornog odbora biraju se i opozivaju prema odredbama ovog Statuta.
Članovi tijela sportskog Kluba ne mogu biti osobe određene Zakonom o sportu.
Konstituirajuća sjednica izabranih tijela mora se održati u roku od 15 dana od dana izbora.
O radu sjednica tijela Kluba vodi se zapisnik koji se trajno čuva, a potpisuje ga predsjednik i zapisničar.

Skupština

Članak 26.
Skupština je najviše tijelo Kluba, a čine je svi članovi Kluba, te predstavnik pravne osobe koja je član Kluba, a kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Skupštine mogu biti redovne, izborne i izvanredne. Redovna Skupština Kluba održava se najmanje jednom godišnje. Izborna Skupština održava se svake 4 (četiri) godine. Izvanredna Skupština održava se prema potrebi. Predsjednik Kluba može sazvati izvanrednu Skupštinu na vlastitu inicijativu kad ocijeni potrebnim ili na zahtjev Izvršnog odbora, najmanje jedne trećine ukupnog broja članova Kluba, ili na zahtjev Nadzornog odbora uz obrazloženi pismeni zahtjev, s time da se odmah predloži dnevni red. Ako predsjednik Kluba ne sazove Skupštinu na zahtjev predlagača iz prethodnog stavka, u roku od 30 dana od dana podnesenog zahtjeva sazvat će je predlagač. Na izvanrednoj Skupštini razmatra se samo pitanje zbog kojeg je sazvana.

Članak 27.
Skupštinu saziva predsjednik Kluba dostavljanjem pismenih poziva članovima najmanje 15 dana prije održavanja sjednice. Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice te prijedlog dnevnog reda. Uz poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu. U slučaju isteka mandata tijelima Kluba, Skupštinu saziva osoba ovlaštena za zastupanje Klub ili 1/3 članova Skupštine, a u slučaju smrti ili ostavke Predsjednika, Skupštinu saziva najstariji član Kluba. Predsjednik je odgovoran za izvršenje odluka i akata koje donosi Skupština. U radu Skupštine mogu sudjelovati kao gosti predstavnici državnih tijela, saveza i drugih udruga bez prava odlučivanja. Skupštinu vodi predsjednik Kluba, a u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik Kluba.

Članak 28.
Skupština može pravovaljano odlučivati ako je nazočna najmanje polovina članova Skupštine. Ako Skupštini ne pristupi polovina članova, sazivatelj saziva novu Skupštinu u roku ne manjem od 8 dana, s time da tada Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje 1/3 članova Skupštine. Pravovaljane odluke donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih, ako ovim Statutom nije drugačije određeno. Odluke o promjeni Statuta, statusnim promjenama i prestanku Kluba Skupština donosi dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Skupštine.

Članak 29.
Skupština Kluba:
- donosi Statut i njegove izmjene i dopune i daje tumačenje Statuta,
- donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Kluba,
- bira i razrješava predsjednika, dopredsjednika, tajnika i članove Izvršnog i Nadzornog odbora,
- imenuje i opoziva likvidatora,
- usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
- razmatra izvještaj o radu predstavnika Kluba,
- odlučuje o sudjelovanju Kluba u radu nacionalnih i inozemnih organizacija,
- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,
- odlučuje o statutsnim promjenama
- odlučuje o udruživanju s drugim organizacijama, učlanjivanju u druge organizacije ili istupanju iz njih,
- rješava o žalbama članova Kluba u drugom stupnju,
- odlučuje o prestanku postojanja Kluba, promjeni naziva i sjedišta i
- odlučuje o drugim pitanjima od značenja za rad Kluba utvrđenim ovim Statutom koja nisu stavljena u nadležnost drugog tijela.

Članak 30.
Izvršni odbor ima 5 ( pet ) članova koje bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine. Predsjednik i dopredsjednik Kluba su po svom položaju članovi Izvršnog odbora. Predsjednik Kluba ujedno je i predsjednik Izvršnog odbora.

Izvršni odbor:
- utvrđuje prijedlog Statuta i njegove izmjene i dopune,
- utvrđuje prijedlog financijskog plana i završnog računa,
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu,
- odlučuje o visini članarine i upisnine,
- odlučuje o prijamu i o isključenju iz članstva,
- brine se o informiranju članstva i javnosti,
- odlučuje o korištenju imovine Kluba,
- odlučuje o promjeni adrese sjedišta,
- odlučuje o pravima sportaša sukladno Zakonu i ovom Statutu,
- organizira natjecanja, izrađuje plan i program natjecanja i organizira druge aktivnosti Kluba,
- bira predstavnike u Savez i druge udruge i razmatra njihov rad,
- imenuje osobe za potpisivanje materijalno-financijskih dokumenata,
- dodjeljuje pohvale, priznanja i nagrade,
- imenuje osobe za postpisivanje kod financijskih organizacija,
- odlučuje o prijemu i otpuštanju trenera, ostalih stručnih djelatnika i osoba koje obavljaju poslove u Klubu,
- osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva,
- obavlja sve druge aktivnosti koje mu Skupština stavi u nadležnost.

Članak 31.
Sjednice Izvršnog odbora održavaju se prema potrebi. Sjednica se može održati ako je nazočna većina članova Izvršnog odbora, a pravovaljane odluke donose se većinom glasova većine članova Izvršnog odbora.

Članak 32.
Izvršni odbor i predsjednika Kluba Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani ako prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene obveze. Ako razrješava cijeli Izvršni odbor, Skupština tada bira novi s punim mandatom, a ako razrješava pojedine članove Izvršnog odbora, Skupština bira nove članove Izvršnog odbora na vrijeme do isteka mandata u čiji su sastav birani.
Izvršni odbor i svaki njegov član odgovara za svoj rad Skupštini. Svaki član Izvršnog odbora može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran, s time da je dužan obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj narednoj sjednici.

Članak 33.
Izvršni odbor može osnivati odbore i druga povremena radna tijela Kluba. Izvršni odbor imenuje predsjednika i članove odbora radnih tijela iz reda članova Kluba na vrijeme od 4 (četiri) godine. Odbori i druga povremena radna tijela obavljaju poslove i zadaće za koja su osnovana i o tome podnose izvješća Izvršnom odboru.

Osoba ovlaštena za zastupanje

Članak 34.
Osoba ovlaštena za zastupanje Kluba:
- Zastupa Klub, te odgovara za zakonitost rada Kluba,
- Vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine;
- Odgovara za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća;
- Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
- Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Kluba.

Predsjednik Kluba

Članak 35.
Klub ima predsjednika koji osigurava pravilan i zakonit rad Kluba, a bira ga Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine, s time da može biti biran više puta zaredom. Predsjednik Kluba ujedno je i predsjednik Skupštine i predsjednik Izvršnog odbora.
Predsjednik Kluba:
- saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Kluba i Izvršnog odbora i predlaže dnevni red,
- provodi odluke Skupštine i rukovodi radom Kluba između dviju sjednica Skupštine,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština ili Izvršnog odbor.

Članak 36.
Klub ima dopredsjednika kojeg bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine. U slučaju odsutnosti ili sprječenosti predsjednika, zamjenjuje ga dopredsjednik koji tada ima sve ovlasti predsjednika Kluba.

Članak 37.
Klub ima tajnika kojeg bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine.
Tajnik Kluba:
- priprema nacrte prijedloga općih akata koje donosi Skupština,
- brine se o urednom vođenju popisa članova,
- vodi zapisnike sa sjednica Skupštine i Izvršnog odbora,
- vodi i čuva arhivu Kluba te
- obavlja stručne i druge poslove za potrebe Izvršnog odbora u skladu s općim aktima Kluba.

Nadzorni odbor

Članak 38.
Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana koje bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine i mogu biti birani ponovo.
Član Nadzornog odbora ne može biti član Izvršnog odbora.
Nadzorni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina njegovih članova, a pravovaljane odluke donosi većinom glasova svih članova.
Predsjednik Nadzornog odbora saziva sjednice Odbora, rukovodi njegovim radom i obavlja druge poslove koje mu povjeri Odbor ili Skupština.
Članovi Nadzornog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini.

Članak 39.
Nadzorni odbor razmatra i nadzire:
- primjenu odredaba ovoga Statuta i drugih općih akata Kluba,
- materijalno-financijsko poslovanje i korištenje imovine Kluba,
- ostvarivanje odluka, zaključaka i drugih pravnih akata,
- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Skupština.

Članak 40.
Nadzorni odbor ima pravo zatražiti uvid u dokumentaciju i sve podatke o radu i poslovanju Kluba. Izvršni odbor i svaki član Kluba dužan je bez odgađanja omogućiti uvid u zatraženu dokumentaciju i podatke i dati tražene obavijesti.
Članovi Nadzornog odbora mogu prisustvovati sjednicama Izvršnog odbora, ali bez prava odlučivanja.
Nadzorni odbor može zatražiti sazivanje sjednice Izvršnog odbora i Skupštine ako utvrdi nepravilnosti u financijskom ili drugom poslovanju Kluba, nemarnosti u izvršavanju poslova ili povrede Statuta i drugih općih akata Kluba.

Članak 41.
Na način i postupak razrješenja Nadzornog odbora ili pojedinog njegovog člana primjenjuju se odredbe čl. 32. ovog Statuta.

Likvidator

Članak 42.
Likvidatora Kluba bira Skupština do opoziva.
Likvidator može biti fizička ili pravna osoba koja nije član Kluba. Likvidator po potrebi može prisustvovati sjednicama Skupštine.

Članak 43.
Likvidator Kluba zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka i brisanja Kluba iz registra.
U postupku likvidacije Likvidator:
- utvrđuje stanje po poslovnim računima Kluba, knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja, ostalu imovinu Kluba te pribavlja iz službene evidencije Ministarstva financija potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja;
- objavljuje poziv vjerovnicima da u roku od 30 dana od objave poziva dostave svoje tražbine prema Klubu ako utvrdi da Klub ima dugovanja;
- poziva dužnike na plaćanje svojih dugova Klubu u roku od 30 dana za eventualno utvrđena potraživanja Kluba;
- ostatak sredstava koja su primljena iz javnih izvora će vraća u proračun iz kojeg su sredstva dodijeljena;
- nakon raspodjele imovine, u roku od osam dana od okončanja likvidacijskog postupka, podnosi nadležnom uredu završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku;
- u slučaju da utvrdi da preostala imovina nije dovoljna za namirenje obveza, u roku od osam dana o tome obaviještava nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.
Likvidator je dužan postupak likvidacije provesti u roku 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka.

Članak 44.
Skupština opoziva likvidatora:
- ako sam to zatraži;
- ako je u sukobu interesa;
- ako je likvidator pravna osoba te je prestala djelovati i
- u slučaju smrti.
U slučaju opoziva likvidatora Skupština na istoj sjednici imenuje novog likvidatora te podnosi zahtjev nadležnom Uredu za upis promjena u registar udruga RH.
O visini naknade likvidatoru za provođenje likvidacijskog postupka odlučuje Skupština u sklopu odluke o prestanku Kluba.

IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJA

Članak 45.
Imovinu Kluba čine pokretne i nepokretne stvari, imovinska prava i novčana sredstva koje Klub ostvaruje od:
- članarine,
- donacija i dotacija
- sredstava dobivenih od organizacija koje podupiru rad i djelovanje Kluba,
- sredstava ostvarenih obavljanjem njenih sportskih djelatnosti,
- dio prihoda od priređivanja igara na sreću,
- sredstva iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne samouprave, fondova Europske unije i drugih javnih izvora kao poticaj za programe i projekte od interesa za opće dobro u Republici Hrvatskoj,
- kao i druga novčana sredstva stečena sukladno Zakonu.

Članak 46.
Klub je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine za koju je donesen financijski plan sastavlja se završni račun. Predsjednik Kluba ima naredbodavno pravo u raspolaganju imovinom Kluba.

PRESTANAK POSTOJANJA KLUBA

Članak 47.
Klub prestaje postojati u slijedećim slučajevima:
1. odlukom Skupštine o prestanku postojanja;
2. pripajanjem drugoj udruzi, spajanjem s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem;
3. protekom dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice skupštine, a ona nije održana;
4. pravomoćnom odlukom suda o ukidanju udruge;
5. pokretanjem stečajnog postupka te
6. na zahtjev člana, ako je broj članova udruge pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo udruge u roku od godine dana od nastupanja te činjenice nije donijelo odluku o prijmu novih članova.
U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova Skupštine Kluba.

POSTUPAK S IMOVINOM KLUBA U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA

Članak 48.
U slučaju prestanka postojanja Kluba, imovina Kluba se, nakon namirenja vjerovnika, troškova sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koja ima iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke skupštine sukladno Statutu.
Iznimno, ako se iz bilo kojeg razloga ne može provesti postupak s imovinom Kluba iz prethodnog stavka, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem području je sjedište Kluba. Ostatak financijskih sredstava koja su primljena iz javnih izvora vratit će se u proračun iz kojeg su ta sredstva dodijeljena.

NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR KLUBA

Članak 49.
Ako postoji spor između članova Kluba ili između članova i Kluba, koji otežava ili onemogućava rad Kluba, te se ne može riješiti kroz postupke propisane ovim Statutom, članovi Kluba obvezuju se riješiti mirenjem. Na postupak mirenja primjenjuje se Zakon o mirenju.
Spor u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Kluba u cjelini odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove Kluba.
Ako postupak mirenja ne uspije, Skupština za rješavanje sporova, imenuje Arbitražno vijeće od 3 člana za svaki pojedini slučaj.
Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se Pravilnikom koji donosi Skupština. Odluka Arbitražnog vijeća je konačna.

Članak 50.
Članovi Kluba, osobe ovlaštene za zastupanje Kluba, te članovi tijela Kluba, u svim poslovima od interesa i značaja za Klub moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Kluba.
U obavljanju djelatnosti, članovi Kluba, osobe ovlaštene za zastupanje te članovi tijela Kluba, ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Kluba.

Članak 51.
U slučaju da su privatni interesi osoba iz članka ... ovog Statuta, u suprotnosti s interesom Kluba ili ostalih članova Kluba ili kad privatni interes utječe ili može utjecati na nepristran rad navedenih osoba Kluba u obavljanju djelatnosti, osobe koje se zateknu u sukobu interesa dužne su o tome bez odlaganja izvijestiti Izvršni odbor i izuzeti se od daljnjeg rada.

UNUTARNJI NADZOR NAD KLUBOM

Članak 52.
Članovi Kluba sami nadziru rad Kluba.
Ako član Kluba smatra da je Klub povrijedio Zakon, Statut ili drugi opći akt Kluba, ovlašten je na to upozoriti Izvršni odbor te zahtijevati da se nepravilnosti otklone. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi odnosno ako se u tom roku ne sazove Izvršni odbor i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član Kluba može podnijeti tužbu Općinskom sudu nadležnom prema sjedištu Kluba.

STATUSNE PROMJENE

Članak 53.
Odlukom Skupštine Klub se može pripojiti, spojiti i podijeliti. O statusnim promjenama odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom nazočnih članova Skupštine. Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izvješća iskazuju negativan rezultat.

STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

Članak 54.
Statut je temeljni opći akt Kluba i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta. Nacrt izmjena i dopuna Statuta priprema i utvrđuje Izvršni odbor i upućuje ga na raspravu članovima Kluba.
Izvršni odbor razmatra primjedbe i prijedloge koji su dani u raspravi, zauzima stavove o njima i utvrđuje Prijedlog Statuta.

Članak 56.
Tumačenje odredaba Statuta daje Skupština Kluba.
Tumačenje odredaba ostalih općih akata daje Izvršni odbor.

Članak 57.

Sva unutarnja pitanja Kluba, kao i druga pitanja koja nisu uređena Statutom, a zahtijevaju podrobnu izradu, bit će uređena općim aktima koje donosi Skupština Kluba.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 58.
Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaju važiti odredbe Statuta Kluba daljinskog plivanja “Donat” – Zadar od 09.06.2007. godine.

Članak 59.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana ovjere pri Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji.

U Zadru, dana 29. rujna 2015. god. Predsjednik Kluba:
……………………………
Hrvoje Bailo